15.9.2022 – Ter­vey­den­huol­to useamman kuilun partaalla

”Olemme edel­leen­kin Suomen kus­tan­nus­te­hok­kaim­pia sai­raan­hoi­to­pii­re­jä. Miksi siis kus­tan­nusar­viot ylittyvät kunnissa vuodesta toiseen? Hyvä kun­ta­päät­tä­jä, onko termi ”ali­bud­je­toin­ti” tuttu?” Tänään peruin taas kerran huomisen leikkauksen, koska sairaalan osastopaikat eivät riitä vastaamaan suunniteltuihin leikkausmääriin. Tällä viikolla toimintaa supistettiin 44 operatiiviseen sairaansijaan, mikä vastaa syvintä kesäsulkua näin kiireisimmän syksyn aikaan, kun toiminnan tulisi olla maksimissaan. Alun perin operatiivisia…

28.8.2022 – Ter­vey­den­huol­lon kriisi median syytä, todellako?

”Työ­voi­ma­pu­lan kor­jaa­mi­sek­si kaipaamme alan ve­to­voi­mai­suu­den, palk­ka­ta­son ja työolojen kor­jaa­mis­ta, emme lehdistön ku­rin­pa­lau­tus­ta.” Sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­riöl­le on löytynyt uusi kansliapäällikkö. Viiden hakijan joukosta voittajaksi valikoitui eläinlääketieteen lisensiaatti, Veli-Mikko Niemi. Hän tulikin sitten rytinällä sisään YLE:n haastattelussa ja kyseenalaisti terveydenhuollon kriisin sekä syytti hoitajapulasta lähinnä tapaa, jolla media käsittelee hoitoalaa. Hänen mukaansa Suomessa ei ole ”koko” terveydenhuollon…

14.8.2022 – Päihteet kuor­mit­ta­vat jär­jes­tel­mää

”Vertailun vuoksi to­det­ta­koon, että al­ko­ho­li­sai­rauk­sien hoitoon kuluvaan kahteen mil­jar­diin euroon mahtuu si­vu­ku­lui­neen karkeasti arvioiden 40 000 sai­raan­hoi­ta­jan vuo­sit­tai­set palk­ka­kus­tan­nuk­set.” Hel­sin­ki­läis­kol­le­gat Fredrik Åberg, Arno Nordin ja Perttu Arkkila ottivat 6.8. HS:n mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­saan https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008974688.html kantaa tärkeään aiheeseen. He puhuivat lähinnä alkoholin aiheuttamien maksasairauksien luomasta taakasta ter­vey­den­huol­lol­lem­me. Maksasairauksiin liittyy maassamme vuosittain 19 220 hoitovuorokautta ja näistä 90 %…

6.7.2022 – Hoitotyön palk­ka­ra­ken­ne kaipaa remonttia, nyt sitä ei ole tarjolla

”Lääkärin työssä näen tois­tu­vas­ti ti­lan­tei­ta, joissa kokenut ja suppealle osaa­mi­sa­lu­eel­le eri­kois­tu­nut hoitaja tekee aidosti it­se­näis­tä ja vas­tuul­lis­ta työtä vailla li­sä­kor­vaus­ta. Pa­him­mil­laan tuo li­sä­kou­lu­tus­kin on maksettu omasta pussista” Olen toistuvasti törmännyt olettamukseen, jonka mukaan vastustaisin hoitajien palkankorotuksia. Harmillisesti työpaikallani kiertää huhu, jonka mukaan olisin sen suoraan sanonutkin. Tämä ei pidä paikkaansa. Olen yrittänyt väärinkäsitystä korjata. Ilmeisen…

26.6.2022 – Tie­de­kun­ta­kes­kus­te­lu kaipaa rohkeutta realismin rinnalle

”Lää­ke­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan ainekset ovat siis kasassa, kunhan vas­taa­vil­le tahoille löydetään rohkeutta lähteä leipomaan” Keski-Suomen hy­vin­voin­tia­lue­stra­te­gia saatiin vahvistettua 14.6. pidetyssä aluevaltuuston kokouksessa. Yhtenä elementtinä strategisiin menestystekijöihin liitettiin tavoite lääketieteellisen koulutuksen lisäämisestä Keski-Suomessa. Lääketieteelliseen tiedekuntaan strategiassa ei suoraan viitata, koska sen tavoittelu vaatii tämänhetkistä laajempaa tukea etenkin yliopistomaailmassa. Lähinnä kyseeseen tulisi olemassa olevien yhteistyökanavien syventäminen ja laajentaminen,…

13.6.2021 – Tragedian hetkellä urheilu osoittaa kau­neu­ten­sa

”Sekä Suomen että Tanskan kan­nat­ta­jat ja molemmat joukkueet an­sait­se­vat eilisistä ta­pah­tu­mis­ta suuren sulan hattuunsa.” Ei tässä näin pitänyt käydä. Katselin muutaman kymmenen metrin päästä, kun Tanskan tähti Christian Eriksen taisteli jal­ka­pal­lo­vi­he­riöl­lä elämästään en­sia­pu­hen­ki­lö­kun­nan ja tanskalaisten kollegoiden tehdessä kaikkensa tilanteessa, jossa koko jalkapalloa seuraavan maailman katseet olivat kohdistuneet heihin. Poikani Vertti istui vieressäni ja pystyin vain…

9.6.2022 – Hy­vin­voin­tia­luet­ta johdetaan uu­dis­ta­mal­la ja uutta oppimalla

”Kuuden vuoden kuluttua, pölyn las­keu­dut­tua, voi olla jälleen aika tutulle ja tur­val­li­sel­le” Tiistaina 14.6. Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuusto tekee toistaiseksi merkittävimmän ja kauaskantoisimman päätöksensä. Hy­vin­voin­tia­lue­joh­ta­jan valinta on edennyt vaiheeseen, jossa aluevaltuusto pääsee valitsemaan mieleisensä kipparin tuleville vuosille. Hallitus esitteli valtuustolle kaksi ”kärkiehdokasta”, joiden kesken lopullinen kisa käytäneen. Valitulla on edessään kuuden vuoden määräaikainen rupeama hyvinvointialueen kannalta…

21.5.2022 – Tämä juna ei pysähdy

”Venäjä on ar­vaa­mat­to­muu­del­laan ja Ukrai­nas­sa osoit­ta­mil­la jul­muuk­sil­laan asettanut Euroopan ja etenkin naa­pu­ri­val­tion­sa ti­lan­tee­seen, jossa varmoja op­ti­maa­li­sia rat­kai­su­ja on mahdoton löytää.” Mennyt viikko jää maassamme poliittisiin historiankirjoihin. Suomi jätti NATO-jäsenyyshakemuksen yhdessä Ruotsin kanssa suhteellisen tehokkaan ja ilmeisen perusteellisen poliittisen prosessin seurauksena. Hakemuksen takana on tasavallan presidentti, pääministeri, eduskunnan ylivoimainen enemmistö ja Suomen kansa. Näistä lähtökohdista on…

8.5.2022 – Hy­vin­voin­tia­lueil­ta ei riitä rahaa yli­opis­toil­le

”Yli­opis­tot varmasti tar­vit­se­vat ra­hoi­tuk­sen­sa, mutta keinot on kek­sit­tä­vä jostain toisesta laarista. Keski-Suomessa löydämme kyllä täy­si­mää­räi­ses­ti käyt­tö­koh­teet meille pe­rus­tel­lus­ti al­lo­koi­duil­le re­surs­seil­le.” Hallituksen uusi esitys sote-rahoituksesta lähti jälleen eduskunnan päätettäväksi. Sinänsä lopullinen ehdotus ei tuo järisyttäviä muutoksia aiempaan hahmotelmaan. Suurin huoli Keski-Suomessa ja muillakin ei-yliopistollisilla hyvinvointialueilla kohdistuukin syyskaudelle siirrettyyn päätökseen. Harkinnassa oli myös ehdotus yliopistollisten alueiden rahoitusosuuden…

17.4.2022 – Stra­te­gia­työs­sä jokaisen tulee hoitaa ruutunsa

”Etenkin ki­rur­gi­pro­fes­siol­la on pe­rin­tei­ses­ti varsin vankat mie­li­pi­teet ope­ra­tii­vi­sen toiminnan to­teut­ta­mi­ses­ta ja kiusaus puuttua ter­vey­den­huol­lon ny­ans­sei­hin on koh­dal­la­ni suuri” Hyvinvointialueen strategiatyössä on käsittääkseni yksi erityispiirre, joka on vastaavan kokoluokan projekteissa aiemmin puuttunut. Rakenteilla on varsin mittavan kokoisia organisaatioita, joiden luot­ta­mus­hen­ki­lö­por­ras on varustettu poikkeuksellisen vahvalla ammattiosaamisella. Sote- tai pelastusalan ammattilaisia on valtuustoissa ja hallituksissa suuri joukko lähennellen…