Ikääntyvien palveluketjut keskiössä tulevina vuosina

 

Hyvinvointialueen ensimmäiselle toimintavuodelle laaditaan juuri askelmerkkejä. Ottaen huomioon Keski-Suomen tulevien vuosien väestön ikärakenteen kehityksen, keskiössä tulee olemaan tapa, millä vastaamme ikääntyvän väestön tarpeisiin. Reilun kymmenen vuoden aikana yli 84-vuotiaiden määrä maakunnassamme tulee tuplaantumaan. Samaan aikaan kaikki työssä käyvät ikäluokat pienenevät. Varautuminen tulevaan on realismia.

Ikääntyneiden neuvolatoiminnan voisi aloittaa jo paljon nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Eläkeiän kynnyksellä tehty palvelutarpeen arvio ja kattava terveystarkastus antavat hyvät suuntaviivat tuleville vuosille. Toimintakyky, ravinnon saanti, liikuntarutiinit, sosiaalinen verkosto, päihteiden käyttö ja psyykkinen vireystila kannattaa arvioida tässä murrosvaiheessa ja tehdä tarvittavat korjausliikkeet sekä reagoida kyteviin varoitusmerkkeihin. Näin tuetaan tietä kohti elinvoimaista ja laadukasta vanhuutta.

Asumisen tulee palvella ihmisen tarpeita. Viimeisen vuosikymmenen suuntaus, jossa painopistettä on siirretty vahvasti raskaaseenkin kotihoitoon, kannattaa arvioida uudelleen. Kodin ja raskaan hoivapalvelun väliin tarvitaan yhteisöllistä senioriasumista, jonka turvin pidetään yllä ikäihmisten toimintakykyä ja annetaan mahdollisuus rakentaa helposti saavutettava sosiaalinen verkosto. Jos kotona pärjäämistä halutaan tukea kustannusvaikuttavasti, on omaishoidon tuki merkittävässä asemassa. Oikein käytettynä omaishoito on korvaamaton resurssi tukemaan laadukasta elämää tutussa ympäristössä.  Omaishoitajien jaksamisen tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. Heitä tulee auttaa ja arvostaa, myös taloudellisesti. Näin helpotettaisiin myös niukkojen henkilöresurssien tarkoituksenmukaista kohdentamista.

Ikääntyvien palvelut on kanavoitava oikein. Päivystysten ruuhkautuessa pahiten kärsii iäkäs ja perussairas potilas. Lieväkin infektio, vamma tai muu akuutti häiriö kertaantuu levottomassa ja laitosmaisessa ympäristössä. Pitkittynyt päivystysleikkauksen odottaminen altistaa mm. kuivumiselle, sekavuudelle ja keuhko-ongelmille. Tämä kaikki pitkittää ja hankaloittaa toipumista, johtaen pahimmillaan ennenaikaiseen laitoshoidon tarpeeseen. Ikääntyvän tulee saada olla hoidontarvettaan parhaiten vastaavassa paikassa tai heti tilanteen salliessa kotonaan. Jotta tähän päästään, täytyy iäkkäiden palveluketjut tarkastella uusiksi kokonaisuudessaan. Hoidon tarpeen arvion, hoidon ja hoitopaikan valinnan tulee sujua kitkattomasti sekä viivytyksittä yhdessä sovittujen käytänteiden mukaisesti.

Elämän loppuvaiheeseen tulee panostaa niin, ettei anneta vaikuttamattomia hoitoja turhaan. Valtaosa terveydenhuollon panostuksista kuluu tällä hetkellä kahteen viimeiseen elinvuoteen. Ikäpyramidin kehitys huomioon ottaen se on pitkällä tähtäimellä kestämätön yhtälö. Toisaalta oireenmukaisen- ja saattohoidon puutteet on saatava korjattua ja ne on resursoitava riittävästi. Arvokas kuolema on luonnollinen osa arvokasta elämää ja jokaiselle ihmiselle tulee antaa siihen mahdollisuus.

 

Ville Väyrynen

Kirurgi

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Aluevaltuutettu

Muurame