Turvallisuus tulee olemaan kantava teema läpi vaalien niin Kokoomuksella kuin itselläni. Naapurimaamme aloittama hyökkäyssota Ukrainaan ja tuoreessa muistissa oleva Covid-pandemia korostavat teeman merkittävyyttä entisestään. Puolueet ja useimmat ehdokkaat tulevat rakentamaan kampanjaviestiään aivan varmasti turvallisuuden ympärille. Yhteiskunnan yksi perustehtävistä on turvata asukkailleen turvallinen elinympäristö sekä ulkoisesta että sisäisestä näkökulmasta.

Kansallinen turvallisuus, itsenäisyys ja sen säilyttäminen tulee olla kaiken poliittisen turvallisuuteen tähtäävän toiminnan lähtökohtana. Puolustuksen tulee olla uskottavaa ja ennen kaikkea ennakoivaa. Maailmanpoliittisiin tilanteisiin tulee reagoida tarvittaessa nopeasti ja tehdä määrätietoisia päätöksiä kansallinen turvallisuus etusijalla. Tästä saatiin erinomainen esimerkki viime kevään NATO-prosessin yhteydessä ja koko parlamentaarinen päätöksentekokoneisto ansaitseekin siitä suuret kiitokset. Nyt olemme jälleen ilman omaa syytämme haastavassa tilanteessa samaan prosessiin liittyen. Toivottavasti sama määrätietoisuus jatkuu myös tänä keväänä ja saamme kansallisen turvallisuuden peruskiven entistäkin kestävämmäksi NATO-jäsenyyden muodossa.

Rajaturvallisuus ja onnistuneesti toteutettu maahanmuuttopolitiikka liittyvät myös läheisesti turvallisuuteen. Yhtä puoluetta lukuun ottamatta vallitsee yhteisymmärrys siitä, että tarvitsemme lähivuosina maahanmuuttoa, jotta työvoimamme riittää jatkossa huolehtimaan ikääntyvän väestömme tarpeista. Pelkkien korkeasti koulutettujen ammattilaisten perään on turha haikailla. Esimerkiksi hoiva-ala tulee tarvitsemaan tuhansittain työntekijöitä ulkomailta myös EU:n ulkopuolelta, joten tarveharkinta tulee poistaa jarruttamasta välttämättömiä rekrytointiprosesseja. Samalla meidän tulee huolehtia siitä, että jokaisella tänne tulevalla on myös annettavaa yhteiskuntamme ylläpitämiseksi. Kielitaito, kansallisten lakien, normien ja kulttuurin kunnioittaminen tulevat olemaan keskeisessä roolissa ja näistä ei voi tinkiä, oli maahan tulemisen taustasyy mikä tahansa.

Riittävät poliisivoimien ja oikeuslaitoksen resurssit ovat ehdottoman tärkeitä sekä sisäisen turvallisuuden että kansalaisen oikeusturvan suhteen. Poliisin vasteajat eivät saa venyä liikaa ja pieniinkin kuntiin on saatava poliisi hyväksyttävän ajan puitteissa. Oikeuslaitoksen tulee saada tarvittavat resurssit, jotta yksityishenkilöt ja myös yhteisöt saavat ratkaisuja kohtuullisessa ajassa ilman tunnetta löysässä hirressä roikkumisesta.

Toimiva varhaiskasvatus, perusopetus ja terveydenhuolto ovat erityisen tärkeitä elementtejä yksilön turvallisuuden tunteen sekä yhteiskunnan turvallisen tulevaisuuden kannalta. Nuoret ikäluokkamme pienenevät koko ajan eikä syntyvyyteen ole lisäystä näköpiirissä. Siksi yhteiskunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää saada jokainen nuori aikuiselämään koko potentiaalinsa maksimaalisesti hyödyntäen. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin on tartuttava ennakoiden, etupainotteisesti ja riittävin voimavaroin. Syrjäytyminen luo turvattomuutta.

Turvallinen ja ihmisarvoinen ikääntyminen taas nojaa toimiviin terveydenhuollon palveluihin sekä hoivaan. Omaishoitajat ovat etenkin ikääntyvälle väestölle korvaamattoman arvokas voimavara, jonka merkitystä ei tule väheksyä yhteiskunnallisellakaan tasolla. Heidän jaksamisestaan tulee huolehtia kaikin mahdollisin keinoin ja sitä tulee poliittisilla päätöksillä tukea.

Turvallisuus on teemana erittäin laaja ja monitahoinen. Osaan yllä olevista kokonaisuuksista olen jo aiemmin ottanut kantaa, toisiin tulen vielä syventymään tarkemmin tulevissa kirjoituksissani. Turvallista vaalikevättä kaikille.